19
آوریل

انواع نقشه های طراحی تأسیسات الکتریکی جهت نظارت بر حسن انجام آنها

انواع نقشه های طراحی تأسیسات الکتریکی

 • نقشه همبندي اصلی ساختمان (اتصالات اسکلت ساختمان لوله ها و کانالهاي اصـلی فلـزي بـهشینه ارت اصلی)
  نقشه همبندي اضافی ساختمان (اتصالات تجهیزات فلزي در محیط های نمنـاک و مرطـوب بـه شینه های ارت محلی)
  نقشه تابلو توزیع مشاعات (پیلوت، راه پله ها، بام، محوطه و نما)
 • نقشه روشنایی واحدها
  نقشه روشنایی مشاعات و محوطه ها و فضاهاي سبز
 • نقشه پریز برق واحدها
 • نقشه پریز برق مشاعات
 • نقشه تابلوي اندازهگیري (کنتورها و جانمایی آنها)
 • نقشه توزیع آیفون و درب برقی (کنترل از راه دور)
 • نقشه توزیع اصلی آنتن مرکزي در رایزر
 • نقشه پریز آنتن تلویزیون داخل فضاها
 • نقشه پریز تلفن داخل فضاها
 • نقشه آشکارسازهاي حریق (دتکتورها) رایزر دیاگرام توزیع اصلی
 • نقشه آشکارسازهاي حریق (دتکتورها) و موقعیت نصب آنها داخل واحدها
 • نقشه پریزهاي شبکههاي کامپیوتري
 • نقشه سیستم صوتی (Sounder, Speaker(
 • نقشه سیستم امنیتی (مانیتورینگ و دوربین مدار بسته)
 • نقشه صاعقهگیر (آنتن صاعقهگیر، هاديهاي نزولی و سیستم ارت)
 • نقشه سیستم ارت و جانمایی مکان احداث ارت یا شبکه ارت
  نقشه برق اضطراري (دیزل ژنراتور و بارهاي اضطراري مانند پمپ آتش نشانی و آسانسور)
  نقشه برق ایمنی و روشنایی راههاي خروج (چراغهاي باتري سرخود، UPS(
  نقشه موقعیت سنسورها، پنلهاي کنترلی و سناریوهاي سیستم مدیریت هوشـمند سـاختمان
  نقشه های اجرایی مسیرهاي کابل کشی
  نقشه شرایط اتاق دیزل ژنراتور
  نقشه اتاق پست پاساژ (سویچ خانه)
  نقشه پست اختصاصی (ترانس اختصاصی، ترانس برق مشاعات)
  نقشه توزیع برق (رایزر دیاگرام تابلوهاي برق و آسانسور)
  نقشه جانمایی موتور پمپ های موتورخانه
  نقشه جانمایی اگزاست فن ها در بام
  نقشه جانمایی تقویت کننده های آنتن تلفن همراه در ساختمان های با راهروهای طویل
  نقشه جانمایی ساعت مرکزي یا تابلوهاي اطلاع رسانی دیجیتال در مراکز عمومی ماننـد متـرو،هتل، بیمارستان و غیره
  نقشه جانمایی پنل های فتوولتائیک و نحوه تغذیه بارهای آن
 • نقشه تابلو توزیع واحدها

نقشه تابلو توزیع واحدها

 • الف- کلید اصلی و کلیدهاي مینیاتوري انشعابات داخل واحد ساختمانی
  ب- مشخص کردن آمپراژ هر کلید (حداقل آمپراژ کلید حفاظتی مـدار روشـنایی،10 آمپـر و بـراي
  کلید مینیاتوري مدار پریز، 16 آمپر)
  پ- مشخص کردن تعداد سیمهاي هر مدار که معمولاً در زیر کلید حفـاظتی 10 آمپـر بـراي مـدار5mm/1×3 نوشته می شود (سه سیم با سطح مقطع 5/1 میلیمتر مربع بهعنوان فـاز، 2 روشنایی بهصورت5mm/2×3 درج می شود (سه سیم با 2 نول، ارت) و زیر کلید حفاظتی 16 آمپر براي مدار پریز به صورتسطح مقطع 5/2 میلیمتر مربع بهعنوان فاز، نول، ارت)
  ت- مشخص کردن نوع عایق سیم و تعیین رشت هاي یا مفتولی بـودن آن کـه معمـولاً بـا کـد NYAمشخص می شود (در مورد سیمهاي افشان ذکر گردد که نصب سرسیم الزامی است).
  ج- تعداد و محل قرارگرفتن کلید جریان نشتی (RCBO/RCCD/RCD) کلید جریان نشتی یا جریانباقیمانده باید آخرین وسیله در طرف مصرف کننده توان یا بار باشد (اگر ابتدای مدار قرار گیرد، با قطـع آن تعداد زیادي مدار بیبرق میشود). بهتر است هر تابلو حداقل 2 کلید جریان نشتی داشته باشد. مثلایکی سر راه مدار تغذیه کلیدهاي مینیاتوري روشـنایی و دیگـري سـر راه تغذیـه کلیـدهاي مینیـاتوري پریزها قرار گیرد.

نکته:

 • به کار بردن اصطلاح “فیوز مینیاتوری” به جاي کلید اتوماتیک مینیاتوری اشتباه است زیرا فیوز وسیله ای یک بار مصرف و ذوب شدنی است.