19
آوریل

انواع نقشه های طراحی تأسیسات الکتریکی جهت نظارت بر حسن انجام آنها

انواع نقشه های طراحی تأسیسات الکتریکی نقشه همبندي اصلی ساختمان (اتصالات اسکلت ساختمان لوله ها و کانالهاي اصـلی فلـزي بـهشینه ارت اصلی) نقشه همبندي اضافی ساختمان (اتصالات تجهیزات فلزي...

ادامه مطلب